Uncategorized · November 12, 2021

Englische Zeitung ประหลาดใจกับอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำในประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน

เผยแพร่แล้ว

ในการเปรียบเทียบในยุโรป สามประเทศที่คนส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมันออกมาแย่ที่สุดในเรื่องการฉีดวัคซีน สาเหตุของเรื่องนี้มีมากมายสำหรับหนังสือพิมพ์ “Financial Times”

หนึ่ง / หก

Die englische Zeitung «Financial Times» analysiert in einem ausführlichen Bericht die relativ tiefe Impfquote in den deutschsprachigen Ländern. 

หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ “Financial Times” วิเคราะห์อัตราการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างต่ำในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันในรายงานโดยละเอียด ภาพ imago / Dean Shots

You may also like...