Uncategorized · October 22, 2021

Basler Club ลงโฆษณาด้วยการควบคุมการเข้าแบบหย่อนสำหรับใบรับรอง Covid

Basler Club Heimat ไม่ต้องการเข้มงวดเกินไปเกี่ยวกับการควบคุมใบรับรอง สโมสรโฆษณาด้วยการควบคุมที่หย่อนบนเว็บไซต์

(วิดีโอ : Philip Salzmann)

อ่านเพิ่มเติมมากมาย