Uncategorized · September 30, 2021

โครงสร้างป้องกันในคันเดอร์สเตกนั้นยิ่งใหญ่กว่าเดิม

เผยแพร่แล้ว

เขื่อนยาวหนึ่งร้อยเมตรหรือแอ่งขนาดยักษ์: โครงการแห่งศตวรรษในคันเดอร์สเตกกำลังยิ่งใหญ่ขึ้น และใช้เวลานานกว่านั้น

1/7

โครงสร้างป้องกันบน Oeschibach นั้นใหญ่มาก และพวกมันก็ใหญ่ขึ้นอีก imago stock & บุคคล