Uncategorized · November 5, 2021

“แค่สนับสนุนการฝึกอบรมไม่เพียงพอ”

เจ้าหน้าที่พยาบาลใน St. Gallen ให้ความสนใจกับการขาดแคลนบุคลากร

ด้วยแคมเปญ “ปิดร่ม” พยาบาลที่จัตุรัสตลาดดึงความสนใจไปยังภาวะฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่พยาบาล ความคิดริเริ่มด้านการดูแลมีเป้าหมายเพื่อให้การฝึกอบรมน่าสนใจยิ่งขึ้นและปรับปรุงสภาพการทำงาน จะมีการลงคะแนนในวันที่ 28 พฤศจิกายน

พิจารณา ไกลมาก