Uncategorized · August 29, 2021

“บางคนยังอยู่ข้างนอกด้วยความกลัว”

เฮติถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,200 คน และฤดูเฮอริเคนยังคงดำเนินต่อไป Sebastian Eugster อยู่ในสถานที่พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญชาวสวิส

ผ่านมากขึ้น