Uncategorized · August 30, 2021

การแข่งขัน soapbox ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2007

Basler Custom จะดำเนินต่อไป – เวลาที่ดีที่สุดคือเวลารองในการแข่งขันนี้

หลังจากผ่านไป 14 ปีในเมืองกรอสบาเซิล สบู่ก็พุ่งลงมาที่ Gemsberg อีกครั้ง การรีไซเคิลมีความสำคัญมาก
(ภาพยนตร์ : 20 นาที / Alexia Mohanadas)

เรียกดูมากขึ้น