Uncategorized · August 17, 2021

การจราจรในกรุงคาบูลถล่ม

อัฟกานิสถาน: การจราจรในกรุงคาบูลทรุดตัวลงหลังจากการยึดครองของตอลิบาน

หลังจากที่กลุ่มตอลิบานยึดเมืองหลวงอัฟกานิสถาน ความวุ่นวายครั้งใหญ่ก็ปะทุขึ้นในกรุงคาบูล

ศึกษาเพิ่มเติม